Belastingvoordelen


Schema werkkleding. Gebruik dit algemene schema om te bepalen
of u de kleding die op het werk wordt gedragen, onbelast mag vergoeden of verstrekken.
17.52(Werk)kleding en uniformen
Vergoedingen voor en verstrekkingen van werkkleding en vergoedingen voor het wassen van die werkkleding zijn onbelast.

Werkkleding is:
kleding die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens het werk
te dragen, zoals uniformen en overalls;
kleding die is voorzien van een of meer duidelijk zichtbare, aan (de bedrijfs-
organisatie van) de werkgever gebonden beeldkenmerken (bijvoorbeeld een
bedrijfslogo) met een oppervlakte van ten minste 70 cm2 in totaal.
Ook door u ter beschikking gestelde kleding die niet aan deze voorwaarden voldoet, is onbelast zolang deze kleding aantoonbaar op de werkplek blijft.
Er is sprake van een uniform als (een bepaalde) categorie werknemers gelijke kleding draagt die ook buiten de werkomgeving door derden wordt geassocieerd met een bedrijf of beroep. De kleding van bijvoorbeeld postbestellers en stewardessen wordt als uniform beschouwd, maar dat geldt niet voor de zwarte broek met blauwe blazer van chauffeurs. Of er sprake is van een uniform en uit welke onderdelen een uniform bestaat, is afhankelijk van de relevante feiten en omstandigheden van het geval.
Deze aspecten kunt u afstemmen met de Belastingdienst. Als is vastgesteld dat een kledingstuk onderdeel is van een uniform dat gebruikt wordt voor de uitoefening van de dienstbetrekking, dan is dat kledingstuk werkkleding. Het is vervolgens niet relevant of een onderdeel van een uniform afzonderlijk niet als zodanig herkenbaar is of buiten de dienstbetrekking gedragen zou kunnen worden.

De verstrekking van kleding kan samenhangen met verplichtingen die u heeft op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, zoals speciale isolerende of beschermende kleding. In zo'n geval kan de kleding vrij worden verstrekt als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
- U heeft als werkgever een arboplan.
- De verstrekking van kleding maakt in redelijkheid deel uit van dat arbo-plan.
- De kleding wordt overwegend tijdens werktijd gedragen.
- De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.
- Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Schema werkkleding
Gebruik dit algemene schema om te bepalen of u de kleding die op het werk wordt gedragen, onbelast mag vergoeden of verstrekken.
Bron: www.Belastingdienst.nl en UWV, Handleiding Loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen 2007